Menu
Your Cart

Terms & Conditions

1. Общи положения

1.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Mарвена ООД и потребителите на услуги, предлагани от Марвена ООД чрез интернет сайта www.marvena.com . Те обвързват всички Клиенти. С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на www.marvena.com, Клиентите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват тези Общи условия.

1.2. Приемането на настоящите Общи условия от Клиентите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Интернет- магазина и съответния Клиент и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

1.3. Интернет- магазинът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Клиенти, които не са приели настоящите Общи условия.

1.4. Приемането на настоящите Общи условия от Клиентите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” при подаване на поръчка от Клиент без регистрация на Сайта и след като е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” в рамките на процедурата по подаване на поръчка от Клиент без регистрация на Сайта създава необорима презумпция, че:• Клиентът се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.• Клиентът е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Клиентът има качеството на “потребител ” по смисъла на Закона за защита на потребителите).

2. Обща информация за Интернет- магазина

2.1. Марвена ООД е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121677845.

2.2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София- 1504, ул. Проф. Асен Златаров №10.

2.3. Данни за кореспонденция: България, гр. София- 1799, ж.к. Младост – 2, ул. Свети Киприян №44, телефон: +359 2 974 89 44, факс: +359 2 974 89 40, електронна поща: info@marvena.com .

2.4. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 121677845.

3. Определения

• Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

• Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.marvena.com, собственост на „Марвена” ООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;

• Субект, който управлява Магазина– Марвена ООД, която е и собственик на Интернет Магазина www.marvena.com;

• Клиент –всяко физическо или юридическо лице, което има достъп до www.marvena.com и се е съгласило да използва предоставяните услуги съгласно настоящите Общи условия.;

• Потребител- всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност (§13, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите ).

• Продажна цена- е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност;

• Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;

• Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазинът подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;

• Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;

• Онлайн плащане – бърз, директен интернет превод, извършен от страна на Клиента от банкова сметка, с посредничеството на система, т.нар. електронен превод;

4. Цени на стоките

4.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на „Марвена” ООД, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС.

4.2. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

4.3. Клиентът плаща за закупената стока, както и разхода по доставката й. Освен в случаите, когато изрично не е упоменато, че доставката е за сметка на Магазина.

5. Цена на доставката

5.1 Доставката на стоки до адрес на клиента или офис на куриерска фирма Рапидо на територията на България е спрямо условията обявени в Магазина.

6. Поръчки

6.1. Магазинът приема поръчки единствено чрез Интернет страницата, достъпна на адрес www.marvena.com .

6.1.1. Поръчки в Интернет Mагазина www.marvena.com може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.

6.1.2. Поръчката през Интернет страницата на Магазина www.marvena.com се състои от следните основни етапи:

• избор на стоки от представените на страницата на Магазина;

• избор на начин на плащане;

• попълване на формуляр за регистрация или покупка без регистрация;• натискане на бутона „Изпрати“.

6.1.3. В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът www.marvena.com изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер.

6.1.4. След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:

А) Потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договорът за продажба се сключва в деня на потвърждение. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с Марвена ООД договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща.

Б) Отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор.

6.2. Времето за реализация на поръчка ще е в рамките на 7 работни дни, ако продуктите са обявени като налични на сайта.

6.3. След натискане на „Изпрати“, Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия във вида им от деня на покупката като маркира полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам”. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина за реализиране на поръчката, както и за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.

6.4. В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, и крайните срокове определени за тази форма на продажба.6.5. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на фактура или касова бележка и гаранция.6.6. Поръчки могат да правят само от Клиенти приели Общите условия.

7. Начини на плащане

7.1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

7.1.1. Преди предаването на стоката на Клиента:

• Традиционен банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава фактура на електронната поща по която трябва да бъде извършено плащане в рамките на 5 работни дни по следната банкова сметка на Марвена ООД: БНП Париба С.А.– клон София, IBAN: BG35BNPA94401021464410, BIC код: BNPABGSX. В този случай срока за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка.

 Електронен превод, плащане с банкова карта: При изпращане на заявката за покупка на дадените стоки, Клиентът извършва плащането чрез банкова карта (Visa, Maestro, MasterCard). Магазинът изпраща стоката след постъпване на сумата в сметката на Марвена ООД

7.1.2. Поръчката ще бъде анулирана в рамките на 7 работни дни, ако не постъпят суми по банка или чрез другите предвидени начини за плащане, в т. 7.1.1.

7.1.3. В момента на получаване на стоката:

• Наложен платеж: Само за рамките на България. В този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката. Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.

• В брой: При получаване на стоката в офиса на Марвена ООД.

8. Доставка

8.1. Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерска фирми Рапидо. Може да бъде избрана опция за получаване на стоките на място в офиса на Марвена ООД на адрес: гр. София, ж.к. Младост- 2, ул. Свети Киприян №44. Тази възможност може да бъде избрана в процеса на поръчка, след посочване на предпочитана дата и час на получаване.

8.2. Времето за доставка включва:• Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката)• Времето за доставка, в зависимост от избрания начин на плащане.

8.2.1. В случай на плащане по банков път, срокът за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Срокът за изпълнение на поръчката, който е вписан в потвърждението за приемане по изпълнението на поръчката от страна на Магазина, е най-вероятният. Окончателният (задължителен) срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Клиента

.8.2.2. Времето за доставки с наложен платеж и при плащане с банкови карти не зависи от начина на плащане.

8.3. Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е от 1 до 2 работни дни. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 3-4 дена.

8.4. Куриерските фирми доставят пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката

8.5. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.

8.6. В задълженията на куриера не влиза качването на пратката по етажи, особено на пратки с обща маса над 31 кг. В тези случаи пратката се доставя до входната врата на сградата на партерен етаж.

8.7. Преди да извършите плащане в брой на куриера, моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.

8.8. Когато плащате в брой на куриер при получаване на стоката, доказателството за извършване на плащането е товарителницата, прикрепена към пратката. Тя е свидетелство и за сключване на договор с Магазина. Фактурата или касовата бележка се изпращат до клиента заедно с товарителницата при куриера. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС фактурата не се нуждае от подпис или печат.

8.9. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

8.10. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

8.11. Поръчани Online стоки и доставени чрез куриерска фирма Рапидо, независимо дали доставката е до офис на куриера или до адрес, посочен от Клиента, ще се връщат на "Марвена" ООД след 48 часа, след като клиента е уведомен от Рапидо и не е получил своята поръчка.

9. Промени в поръчките

9.1. Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от Магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната поръчка.

9.2. За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: info@marvena.com или по телефона на номерата, посочени на Интернет страницата.

10. Проблеми при изпълнение на поръчката

10.1. Изпълнението на поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

10.1.1. Поръчаният продукт не е наличен. В Този случай Магазинът уведомява Клиента в рамките на 3 работни дни за забавянето.

10.1.2. Клиентът е посочил грешни или непълни данни за доставка – имена, адрес, телефон, пощенски код.

10.2. При възникване на проблеми с доставката по вина на Магазина, последващо изпращане на поръчката е за сметка на Магазина.

10.3. При възникване на проблеми с доставката не по вина на Магазина и извън случаите по т.10.1.1., последващо изпращане на поръчката е за сметка на Клиента.

10.4. Поръчани Online продукти, и доставени чрез куриерска фирма Рапидо независимо дали доставката е до офис на куриера или до адрес посочен от Клиента ще се връщат на Марвена ООД след 48 часа, след като клиента е уведомен от Рапидои не е получил своята поръчка.

11. Връщане на стоката

11.1. Право на отказ

11.1.1. На основание чл. 50 ЗЗП, Клиент, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, са приели последната стока;

11.1.2. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: че стоките не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени. Продуктите трябва да са опаковани в оригиналната си опаковка.

11.1.3. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете стандартния формуляр за отказ чрез изпращане на електронно писмо на: info@marvena.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

11.1.4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

11.2. В случай, че към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:• Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките в офиса на Марвена ООД на адрес: България, гр. София- 1799, ж.к. Младост – 2, ул. Свети Киприян №44, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. До момента на предаването на стоката от потребителя на Марвена ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. Потребителят се задължава да съхранява получените от Магазина стоки, тяхното качество и безопасност до момента на предаването им.• Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от Марвена ООД.

• За Ваше улеснение, можете да проверите вероятните преки разходи за връщане на стоката с куриерска фирма или чрез услугите на Български пощи ЕАД на следните линкове:

https://www.speedy.bg/price_list.php (Куриерска фирма “Спиди”

)http://www.econt.com/tariff-calculator/ (Куриерска фирма “Рапидо”)

http://www.bgpost.bg/?cid=208&NewsId=363 (Български пощи ЕАД)

• Освен услугите на горните фирми, за връщането на стока, относно която сте упражнили правото си на отказ от договора, можете да ползвате услугите и на която и да е друга лицензирана куриерска фирма.

11.3. Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект по чл. 11.1 не се прилага в следните случаи:

• за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

• за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;• за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;• за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;• за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

• за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

• за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

11.4. Възстановяване на суми

11.4. В случай, че потребителят се откаже от договора, Марвена ООД ще възстанови всички плащания, които е получила, без транспортните разходи. Марвена ООД ще извърши възстановяването по банков път, не по-късно от 14 дена след получаването на стоката обратно, като за целта Клиентът изпраща на електронната поща на магазина (info@marvena.com ) номер на банковата сметка (IBAN), по която желае да му бъде възстановена сумата, както и имената на титуляра на банковата сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за потребителя.

11.5. Последствие от отказПри влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени. Ако продуктите бъдат върнати в лошо състояние:

• Продуктите не трябва да са използвани, да е нарушена целостта на опаковката им и да са във вида, в който са получени. Магазинът може да откаже да ги получи обратно, като в този случай задържа платената цена и връща обратно стоката в срок от 5 работни дни.

• При връщането се съставя констативен протокол, който удостоверява състоянието на върнатите стоки при получаването им от представител на Марвена ООД. Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по-реда на ЗЗП, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

12. Гаранция и рекламация на продукта

12.1.„Марвена“ ООД предоставя търговска гаранция при следните условия:

12.1.1. Срок:

• Глюкомерът има гаранция 36 месеца, считано от датата на закупуването му и осигурена от производителя Roche Diagnostics GmbH.

• Термометърът има гаранция 24 месеца, считано от датата на закупуването му и осигурена от производителя UEBE GmbH.

• Апаратът за кръвно налягане има гаранция 36 месеца, считано от датата на закупуването му и осигурена от производителя UEBE GmbH.

12.1.2. Съдържание и обхват на гаранцията:Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоката. Гаранцията не се отнася в приложените в търговските комплекти аксесоари (батерии и др.).Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок. Гаранцията не се отнася за повреди, дължащи се на лош транспорт, неправилно съхранение, неправилна употреба, изпускане, удар, проникване на влага, намокряне, вследствие на природни бедствия, както и други външни въздействия, при опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или фирми или по други причини независещи от продавача. В такива случаи поправките са за сметка на потребителя.

12.1.3. Териториален обхват: Република България.

12.2. Начини за предявяване на рекламации: Упражняването на права по търговската гаранция и рекламации се извършват писмено чрез контактната форма на интернет страницата, по електронна поща с адрес: info@marvena.com или в офисите на „Марвена“ ООД в гр. София, ул. „Асен Златаров“ №10 или ж.к. Младост- 2, ул. „Свети Киприян“ №44 , като Клиентът представя:

• Дефектиралата стока;

• Гаранционна карта в оригинал;

• Касова бележка или фактура;

• Протоколи, актове и други документи, установяващи несъответствието на стоката;

• Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.При предявяване на рекламация Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

12.3. Гаранцията е валидна само и единствено за първия собственик на стоката.

12.4. Ако е нужно стоката да бъде върнат в офиса на „Марвена“ ООД за ремонт, тя трябва да пътува в оригиналната си опаковка/кашон. Разходите за транспорт/куриер от адрес на Клиента до офиса на „Марвена“ ООД са за сметка на Клиента. Разходите за транспортиране на ремонтираната стока от офиса до Клиента се поемат от Марвена ООД.

12.5. Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина. Гаранционният срок се удължава с времето, необходимо за ремонт (ако е необходим такъв), както и с времето необходимо за разрешаване на спор между продавача и купувача (в случаите на възникнал спор).

12.6. Марвена ООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на стоката, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.

12.7. Гаранцията не се признава в случай че липсват документите удостоверяващи покупката: фактура или касова бележка и гаранционна карта.

13. Защита на личните данни

13.1. Личните данни, които Клиентите предоставят на Магазина, се обработват от Марвена ООД.„Марвена” ООД е регистрирана като Администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни под номер 0035867.

13.2. След подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

13.3. Поверените лични данни се използват единствено за целите на обслужването – приемане и изпълнение на поръчки, Абонамент за новини, връзка с Клиента в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването на www.marvena.com .

13.4. „Марвена“ ООД гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от посочените в т.13.3.

13.5. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

13.6. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки.

13.7. Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени в Закона за защита на личните данни.

13.8. Използване на бисквитки (Cookies)На различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

13.9. Всички служители на Марвена ООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.

14. Заключителни разпоредби

14.1. Всички поместени на страниците на Магазина описания на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели.

14.2. Описанията на продуктите и техните снимки са взети от базата данни, която е собственост на Марвена ООД. Забранява се каквото и да е ползване с търговска цел на информацията за продукти, извлечена от базата данни на Марвена ООД .

14.3. Марвена ООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.14.4. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.marvena.com и са валидни за неопределено време.

14.5. Подробности по не изброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват неразделна част от „Общите условия“.

14.6. Марвена ООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

14.7. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

14.8. Приложимото право към настоящите Общи условия и към договорите за доставка на стоки е действащото българско законодателство. Компетентен е съответния съд за територията на гр.София.

This website uses cookies, which are necessary for its operation. By using the site, you agree to the use of cookies.